Monday 08 Aug Mon 08 Aug
Tuesday 09 Aug Tue 09 Aug
Wednesday 10 Aug Wed 10 Aug
Thursday 11 Aug Thu 11 Aug
Friday 12 Aug Fri 12 Aug
Saturday 13 Aug Sat 13 Aug
Sunday 14 Aug Sun 14 Aug
Milon 07:00 - 08:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
 
 
Milon 16:00 - 17:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 17:00 - 18:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 18:00 - 19:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 19:00 - 20:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 20:00 - 21:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 21:00 - 22:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 07:00 - 08:00  
Milon 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Milon 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Milon 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Milon 11:00 - 12:00 Stef Mulders 
 
 
Milon 16:00 - 17:00 Stef Mulders 
Milon 17:00 - 18:00 Stef Mulders 
Milon 18:00 - 19:00 Stef Mulders 
Milon 19:00 - 20:00 Stef Mulders 
Milon 20:00 - 21:00 Stef Mulders 
Milon 21:00 - 22:00 Stef Mulders 
Milon 07:00 - 08:00  
Milon 08:00 - 09:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 09:00 - 10:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 10:00 - 11:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 11:00 - 12:00 Lieke Sommerdijk 
 
 
Milon 16:00 - 17:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 17:00 - 18:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 18:00 - 19:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 19:00 - 20:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 20:00 - 21:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 21:00 - 22:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 07:00 - 08:00  
Milon 08:00 - 09:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 09:00 - 10:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 10:00 - 11:00 Ivor Zweekhorst 
Milon 11:00 - 12:00 Ivor Zweekhorst 
 
 
Milon 16:00 - 17:00 Stef Mulders 
Milon 17:00 - 18:00 Stef Mulders 
Milon 18:00 - 19:00 Stef Mulders 
Milon 19:00 - 20:00 Stef Mulders 
Milon 20:00 - 21:00 Stef Mulders 
Milon 21:00 - 22:00 Stef Mulders 
Milon 07:00 - 08:00  
Milon 08:00 - 09:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 09:00 - 10:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 10:00 - 11:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 11:00 - 12:00 Lieke Sommerdijk 
 
 
Milon 16:00 - 17:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 17:00 - 18:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 18:00 - 19:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 19:00 - 20:00 Lieke Sommerdijk 
Milon 20:00 - 21:00 Lieke Sommerdijk 
 
 
Milon 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Milon 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Milon 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Milon 11:00 - 12:00 Stef Mulders 
Milon 12:00 - 13:00 Stef Mulders 
Milon 13:00 - 14:00 Stef Mulders 
 
 
 
 
 
 
 
Milon 08:00 - 09:00 Stef Mulders 
Milon 09:00 - 10:00 Stef Mulders 
Milon 10:00 - 11:00 Stef Mulders 
Milon 11:00 - 12:00 Stef Mulders