Monday 08 Aug Mon 08 Aug
Tuesday 09 Aug Tue 09 Aug
Wednesday 10 Aug Wed 10 Aug
Thursday 11 Aug Thu 11 Aug
Friday 12 Aug Fri 12 Aug
Saturday 13 Aug Sat 13 Aug
Sunday 14 Aug Sun 14 Aug
Crossfit open gym 07:00 - 08:00  
Crossfit open gym 08:00 - 09:00  
 
WOD 09:00 - 10:00  
 
Crossfit open gym 10:00 - 11:00  
 
Crossfit open gym 11:00 - 12:00  
 
 
 
Crossfit open gym 16:00 - 17:00  
 
WOD 17:30 - 18:30  
 
Fundamentals Krachttraining 18:30 - 19:30  
Specialty Weightlifting 19:30 - 20:30  
WOD 19:30 - 20:30  
 
OnRamp les 3 20:30 - 21:15  
Crossfit open gym 20:30 - 21:30  
OnRamp Proefles 20:30 - 21:30  
WOD 07:00 - 07:45  
WOD 08:00 - 08:45  
 
Crossfit open gym 09:00 - 10:00  
 
Crossfit open gym 10:00 - 11:00  
 
Crossfit open gym 11:00 - 12:00  
 
 
 
Crossfit open gym 16:00 - 17:00  
 
WOD 17:30 - 18:30  
 
WOD 18:30 - 19:30  
Specialty Gymnastics 19:30 - 20:30  
 
 
 
 
 
WOD 07:00 - 07:45  
WOD 08:00 - 09:00  
 
Crossfit open gym 09:00 - 10:00  
 
Crossfit open gym 10:00 - 11:00  
 
Crossfit open gym 11:00 - 12:00  
 
 
 
Crossfit open gym 16:00 - 17:00  
Crossfit open gym 17:00 - 18:00  
 
Crossfit open gym 18:00 - 19:00  
Specialty Performance 18:30 - 19:30  
WOD 19:30 - 20:30  
 
 
 
 
 
WOD 07:00 - 07:45  
WOD 08:00 - 08:45  
 
Crossfit open gym 09:00 - 10:00  
 
Crossfit open gym 10:00 - 11:00  
 
Crossfit open gym 11:00 - 12:00  
 
 
 
Crossfit open gym 16:00 - 17:00  
 
WOD 17:30 - 18:30  
 
 
WOD 19:30 - 20:30  
 
 
 
 
 
WOD 07:00 - 07:45  
WOD 08:00 - 08:45  
 
Crossfit open gym 09:00 - 10:00  
 
Crossfit open gym 10:00 - 11:00  
 
Crossfit open gym 11:00 - 12:00  
 
 
 
Crossfit open gym 16:00 - 17:00  
 
WOD 17:30 - 18:30  
 
WOD 18:30 - 19:30  
Crossfit open gym 19:30 - 20:30  
OnRamp Proefles 19:30 - 20:30  
OnRamp les 4 19:30 - 20:15  
 
 
 
 
 
WOD 08:30 - 09:30  
 
Specialty Gymnastics 09:30 - 10:30  
 
WOD 10:30 - 11:30  
 
OnRamp Proefles 11:30 - 12:30  
OnRamp les 4 11:30 - 12:15  
Crossfit open gym 13:00 - 14:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crossfit open gym 08:00 - 09:30  
 
 
WOD 09:30 - 10:30  
 
WOD 10:30 - 11:30